Bez úrazu je to fajn – poslední zvonění

Ve čtvrtek 28.7.2016 se konají dva poslední z osvětových seminářů na téma prevence dětských úrazů, který je určen pro rodiče dětí do 6 let. Završujeme tím sérii 20 seminářů, jichž se zúčastnilo dosud více než 400 rodičů. První seminář se koná na oddělení dětské psychiatrie v Thomayerově nemocnici (pavilon U, 1. patro). Zájem projevili jak rodiče dětských pacientů zmíněného oddělení, tak nastávající matky sousedícího gynekologicko-porodnického oddělení. Druhý seminář pro zaměstnance Thomayerovy nemocnice se koná v Centru pro vzdělávání, učebna č.2.

Pokračovat ve čtení

Dodané přístroje a nástroje

Byly dodány následující přístroje a nástroje určené pro operační sály:

  • Mikroskop pro neurotraumatologické operace
  • Kostní vrtačka bateriová pro operace na dětském skeletu
  • Zevní fixátory k fixaci kostí
  • Zaváděcí instrumentarium pro kostní operace
  • Vyhřívané transportní lůžko pro dětské pacienty
  • Pneumatický turniket pro končetinové traumatologické operace

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Autor: Ing. Michal Žurovec  (Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace; MF ČR)

Prohlášení MF-NKM bylo dne 16.5.2016 zveřejněno na webu MFČR a na oficiálních stránkách EHP a Norských fondů.

Prevence dětských úrazů po roce činnosti

Thomayerova nemocnice od ledna 2015 realizuje projekt zaměřený na prevenci dětských úrazů. Projekt je podpořen Norskými fondy a zahrnuje problematiku dětských úrazů v celé šíři – od primární osvěty dětí a jejich rodičů, přes vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků, nákup přístrojů a vybavení pro zajištění moderní péče, až po vytvoření výstupů ve formě e-learningu pro odbornou veřejnost a internetové aplikace pro děti. Co je v projektu nového po roce činnosti? Pokračovat ve čtení

Dodávka přístrojů – chybějící nabídky

Dne 3.11.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce VZ 512591 – Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice – dodávka  přístrojů. Do části 2. VZ – Pneumatický turniket pro končetinové traumatologické operace a do části 5. VZ – Zaváděcí instrumentarium pro kostní operace se nepřihlásil žádný dodavatel.

Pokračovat ve čtení

Prezentace projektu v odborných kruzích

Informace o projektu a jeho výstupy jsou prezentovány v odborných kruzích, na mezinárodním kongresu i na sympoziu dětských chirurgů. Účast na těchto setkáních zároveň umožňuje lékařům z Traumacentra Thomayerovy nemocnice sdílení zkušeností, odborných znalostí a rozvíjení postupů v oblasti dětských úrazů i odstraňování jejich následků. Pokračovat ve čtení

Otevírání obálek k veřejné zakázce VZ512591

Ve středu 3.11.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek k VZ 512591 – Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice – dodávka  přístrojů. Předmětem veřejné zakázky byla dodávka přístrojů a nástrojů pro operační sály a transportního lůžka k obměně a doplnění chirurgické zdravotnické techniky v Traumacentru pro děti a dorost Thomayerovy nemocnice. Obdrželi jsme nabídky v rámci požadovaných maximálních možných cen pouze pro část veřejné zakázky. Pro část 2. VZ – Pneumatický turniket pro končetinové traumatologické operace a část 5. VZ – Zaváděcí instrumentarium pro kostní operace se nepřihlásil žádný dodavatel.

Pokračovat ve čtení