O projektu

Thomayerova nemocnice zahájila v lednu 2015 projekt

PRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ
V TRAUMACENTRU THOMAYEROVY NEMOCNICE,

registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-1-022-2015 v rámci grantového programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, aktivity II. Péče o děti, financovaný Norskými fondy.

Zprostředkovatelem programu CZ11 je Ministerstvo financí ČR.
Partnerem programu CZ11 je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Projekt je realizován Traumacentrem pro děti a dorost TN společně s partnerem Nadačním fondem Kolečko.

Cílem programu, na jehož realizaci bylo poskytnuto Norskými fondy 8,47 mil. Kč, je zlepšení přístupu a kvality preventivní dětské zdravotní péče. Rozvoj primární a sekundární péče je zaměřen na snížení následků úrazů a jimi vyvolaných zdravotních problémů v dětském věku. V rámci terciární prevence bude zajištěn nákup přístrojového a technického zázemí a vzdělávání specialistů traumatologů.

Thomayerova nemocnice spolu s Nadačním fondem Kolečko plánuje v období 16 měsíců rozšířit následující aktivity projektu ve spádové oblasti Traumacentra pro děti a dorost TN.

Prevence úrazů

  1. Primární prevence úrazů
    Tato aktivita je zajištěna ve spolupráci s Nadačním fondem Kolečko. Cílem aktivity je vytvoření a realizace specifických osvětových akcí a programů zaměřených na nejčastější příčiny vzniku úrazů. V rámci této aktivity bude zapojeno cca 2600 dětí ve věku 6-10 let, 600 rodičů dětí do 6 let, bude vytvořena mobilní internetová aplikace umístěná na stránkách www.ftn.cz/prevenceurazu. Aplikace bude mít formu hry a bude určena ke stažení a užívání v mobilních telefonech. Nápadité obrazové zpracování umožní dětem přiblížit tématiku prevence dětských úrazů.
  2. Sekundární prevence úrazů
    Specialisté Traumacentra pro děti a dorost TN se budou věnovat přípravě a realizaci cyklu vzdělávacích aktivit, které budou zaměřené na optimalizaci prvního ošetření traumatu ve spádové oblasti Traumacentra. Celkem v 10 seminářích bude vyškoleno cca 75 osob z odborného zdravotnického personálu. Bude vytvořen e-learningový kurz „Základy péče o dětské zlomeniny“ pro odborný personál zdravotnických zařízení spádové oblasti, který bude přístupný na webu www.ftn.cz/prevenceurazu i jako výukový prostředek studentů 3. Lékařské fakulty UK.
  3. Zajištění a realizace terciární prevence úrazů
    Cílem aktivity je snížení morbidity a mortality dětských úrazů a minimalizace jejich dopadů do sociální sféry. Bude pořízeno nové přístrojové vybavení, které nahradí nebo doplní stávající zastaralé. Díky přístrojům se zkrátí doba léčby primárního úrazu a sníží se možnost poúrazových komplikací. Zároveň bude zvýšena kvalifikace týmu specialistů a bude předáno know-how z předních klinik v Norsku. V srpnu 2015 došlo k rozšíření projektu o prevenci kostních traumat a o úrazy uropoetického traktu. Tato prevence je zaměřena na dětské pacienty s dlouhodobými funkčními poruchami močových cest vzniklými následkem traumatu. Z prostředků Norských fondů budou pořízeny urologické přístroje, chirurgické kostní vrtačky, lůžka, a další potřebné vybavení v hodnotě 3,2 mil. Kč. Cílem je vytvoření pracoviště se superspecializovanou péčí.

Výstupy projektu jsou volně šiřitelné, budou i po ukončení projektu dále udržovány a rozvíjeny. Partner Nadační fond Kolečko je dlouhodobým osvědčeným partnerem Thomayerovy nemocnice nejen v tomto projektu.

Podpořeno grantem z Norska
Supported by a grant from Norway