E-learningový kurz

E-learningový kurz Základy péče o dětské zlomeniny a Péče o pacienty s úrazy uropoetického aparátu je publikován a zpřístupněn na webu Thomayerovy nemocnice.

Bude sloužit jako výukový prostředek:

  • lékařům ze spádové oblasti Traumacentra pro děti a dorost Thomayerovy nemocnice
  • studentům 1. Lékařské fakulty UK v předmětu Ortopedie Traumatologie Anestezie (OTA)

 

Základy péče o dětské zlomeniny

E-learningový kurz Základy péče o dětské zlomeniny navazuje na realizovaný program sekundární prevence ve spádové oblasti Traumacentra, který zahrnuje přednášky pro chirurgy a sestry obvodních pražských chirurgií, semináře pro lékaře chirurgických oddělení okresních nemocnic a seminář pro lékaře oddělení traumatologie celého spádu traumacentra.

Výstupy přednášek a seminářů byly zpracovány do formátu e-learningových kurzů, které jsou volně přístupné a využitelné i po ukončení projektu a mimo jeho původní geografickou lokalizaci.

Kurz pokrývá témata diagnostiky dětských zlomenin, léčby a rozdělení péče mezi pracoviště dle závažnosti poranění.

 

Péče o pacienty s úrazy uropoetického aparátu

E-learningový kurz Péče o pacienty s úrazy uropoetického aparátu byl vytvořen a publikován v rámci dodatečné aktivity projektu – vytvoření pracoviště se superspecializovanou péčí o dětské pacienty s úrazy uropoetického aparátu a zavedení nových metodik v péči o uropoetické úrazy.

E-learningový kurz >>>

e-learning


E-learning course Basics of care for fractures, will be published and made available on this site in early 2016. It will serve as an educational resource for:English

  • doctors from the catchment area of the Trauma for children and adolescents Thomayer Hospital
  • students of the 1st Medical Faculty of Charles University in an article Orthopaedics Trauma Anesthesia (OTA)

The course will cover topics diagnosing pediatric fractures, treatment and care division between work according to the severity of injury.

E-learning course builds on a comprehensive program of secondary prevention in the catchment area of Trauma, which includes lectures for surgeons and nurses District Prague surgery seminars for doctors surgical departments of district hospitals and a seminar for physicians Department of Traumatology entire slope trauma centers.

The outputs of lectures and seminars will be processed into the format of e-learning courses, which will be freely accessible and usable even after project completion and beyond its original geographic location.

E-learning course >>>

e-learning


 

Co je to sekundární prevence?

Oblast péče o dětského traumatologického pacienta, jejímž cílem je vedle vlastního ošetření primárně přijatých pacientů Traumacentra pracovat s lékaři na úrovni obvodních chirurgií, chirurgických oddělení okresních nemocnic a lékaři ze všech spádových nemocnic Traumacentra.

Sekundární prevence se v rámci projektu věnuje přípravě a realizaci cyklu vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřené na optimalizaci prvního ošetření traumatu ve spádové oblasti Traumacentra a zlepšení spolupráce subjektů participujících na primárním zajištění úrazů. Čtyři zkušení traumatologové Traumacentra postupně připraví a realizují vzdělávací akce s následujícími parametry:

  • Přednášky pro chirurgy a sestry obvodních pražských chirurgií. Obsahem těchto přednášek budou zejména následující témata: specifika dětské chirurgie, stanovení traumat, která vyžadují vyšetření na specializovaném pracovišti- tj. kdy pacienta odeslat do Traumacentra, jaké osové úchylky lze v dětském věku tolerovat, jaké typy úrazů vyžadují repozici v celkové anestezii, operační indikace dle věkových skupin, předávání námi ošetřených pacientů do péče obvodních chirurgů, možnost konzultovat telefonicky či e-mailem RTG snímky.
  • Seminář pro lékaře chirurgických oddělení okresních nemocnic Středočeského kraje. Semináře se budou věnovat následujícím tématům: správné ošetření zlomenin v dětském věku, specifika dětské chirurgie, stanovení traumat, která vyžadují vyšetření na specializovaném pracovišti, optimální délka fixace, počty kontrol, nevhodnost repozice v lokální anestezii v dětském věku, jaké osové úchylky lze v dětském věku tolerovat, jaké typy úrazů vyžadují repozici v celkové anestezii, operační indikace dle věkových skupin, předávání Traumacentrem ošetřených pacientů do péče obvodních chirurgů a možnost konzultovat telefonicky či e-mailem RTG snímky.
  • Seminář pro lékaře oddělení traumatologie celého spádu Traumacentra. Tématem těchto přednášek bude: specifika dětské chirurgie, představení spektra akutních i korekčních operací, vyjasnění, které úrazy a kdy určitě patří do traumacentra, jaký druh fixace aplikovat při převozu do traumacentra, nabídnutí možnosti telefonických konzultací.