Čtvrtá průběžná zpráva o realizaci projektu

Čtvrtá průběžná zpráva o realizaci projektu byla vytvořena za období od 1.3.2016 do 30.6.2016. Podrobně popisuje uskutečněné kroky a události v členění jednotlivých aktivit.

Stručný popis postupu projektu

Ve čtvrtém monitorovacím období byli vybráni dodavatelé veřejné zakázky Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru TN – dodávka přístrojů, opakovaná VZ.
Byly podány 2 Žádosti o změnu (č. 6 a č. 7.).

Dosažené výstupy

 • Aktivita 1: Proškoleno 595 žáků 1. stupně ZŠ (celkem 3646 z 2600) a 323 rodičů (celkem 429 z 600). Podklady na dodání interaktivní herní aplikace včetně internetových stránek byly předány IT odboru TN k realizaci VZMR.
 • Aktivita 2: Vzdělávací aktivity jsou plánovány v dalších MO. E-learningový kurz byl zpřístupněn veřejnosti.
 • Aktivita 3: Vyhodnocení nabídek VZ 629594, uzavření kupních smluv.  Bylo dodáno: Mikroskop pro neurotraum. operace; Kostní vrtačka bateriová; Zevní fixátory k fixaci kostí; Zaváděcí instrumentarium pro kostní operace.
 • Aktivita 4: Publicita: Dokumentace z realizovaných akcí.
 • Dodatečná aktivita: ZD předložena MZ ČR (VZ  Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru TN část II – dodávka přístrojů, vybavení a komunikačního systému sestra pacient). Jsou vypořádávány připomínky a požadavky na aktualizaci cenových nabídek. V souvislosti s těmito požadavky je reálné riziko s časovým plněním projektu do konce roku 2016. Proto, abychom úspěšně splnili všechny cíle projektu, plánujeme zažádat o podstatnou změnu projektu s prodloužením do dubna roku 2017.

Aktivita 1 – Primární prevence úrazů

1. Realizace projektu „Bez úrazů je to fajn“ na ZŠ

 • 14.-15.3. ZŠ Dukelská,Benešov
 • 23.3. ZŠ B. Hrozného,Lysá n.L.
 • 29.3. ZŠ Pěnčín

Celkem bylo proškoleno 595 dětí; od začátku projektu 26 akcí celkem 3 646 dětí, tj.o 1046 více. V návaznosti na publicitu v médiích a osobní propagaci byla velká poptávka po semináři ze strany metodiků PP i vedení škol.ZŠ Dukelská požádala o proškolení celého 1.stupně. Projekt byl učiteli i žáky přijat s nadšením, úroveň znalostí i zájmu o problematiku byla vysoká. Kladené otázky byly chytré a věcné, lektoři byli překvapeni jejich odborností. V diskusích na seminářích se objevil i názor dětí, všímajících si vzoru chování dospělých i rodičů, kteří jsou často nedůslední a benevolentní v dodržování pravidel.

2. Realizace projektu „Bez úrazů je to fajn“ pro rodiče dětí 0-6 let

 • 15.3. ZŠ Dukelská,Benešov
 • 23.3. ZŠ B.Hrozného,Lysá n.L.
 • 29.3. ZŠ Pěnčín
 • 8.4. RC Milovice
 • 18.4. MŠ Parléřova,Praha 1
 • 23.4. RC Kašpárek, CPK Mělník(2 semináře)
 • 25.4. Ml.Boleslav
 • 17.5. Klinika děts.chir.a traumat.,TN
 • 17.5. Dětská klinika,TN
 • 25.5. MŠ Lipka,Praha 5
 • 5.6. Dětský den, Ústí n.O.(3 semináře)

Účast 323 dospělých (od začátku celkem 429 osob z plánu 600). Po komplikacích s účastí rodičů v RC a MC byly osloveny MŠ, rodiče žáků ZŠ s mladšími sourozenci a rodiče pacientů na klinikách TN. Podařilo se zajistit větší účast dospělých. Poslední akce plánovány na 7/2016. Byly prodlouženy DPP lektorům aktivit Primární prevence a navýšen počet hodin lektorce aktivit.

Dosažené výstupy:

 • proškoleno 595 žáků 1.st. ZŠ – 4 akce (celk.26 akcí z 26), proškoleno 323 rodičů ve 14 akcích (celk.18 akcí z 20). Indikátor 46 akcí bude naplněn.
 • sylaby-prezentace, potvrzení učitelů o realizaci akcí, prezenční listy, fotodokumentace–vše v příloze této PZ.
 • Podklady pro VZ na Tvorbu interaktivní aplikace a internetové stránky předány IT odd.TN, které VZ realizuje prostřednictvím Tendermarketu. Neregistrované společnosti byly vyzvány k provedení registrace. VZ bude vyhlášena v následné MO.

Aktivita 2 – Sekundární prevence úrazů

Cílem aktivity ve 4. monitorovacím období bylo:

1.    Realizace vzdělávacích aktivit:
V tomto monitorovacím období nebyla realizovaná žádná vzdělávací akce buňky sekundární prevence. Vzhledem k prodloužení projektu je stejně jako v minulém období počítáno s realizací těchto akcí do konce projektu.

2. Vytvoření e-learningového kurzu Základy péče o dětské zlomeniny, přístupného na stránkách žadatele.
E-learningový kurz byl v základní podobě zpřístupněn na stránkách TN od června 2016 http://prevenceurazu.ftn.cz.

Dosažené výstupy:
Počet realizovaných seminářů: 0 (ze zbývajících 3)
Počet proškolených osob: tento indikátor je již splněn v I. monitorovacím období.

Aktivita 3 – Zajištění a realizace terciární prevence úrazů

Kurz rehabilitace ruky (pro fyzioterapeuty pracující s pacienty Traumacentra) byl z důvodu omezené kapacity kurzů (na základě informace od organizátora) pro fyzioterapeuty Traumacentra obsazený (www.rehabilitaceruky.cz). Po domluvě s jiným organizátorem byl zajištěn pro 2 fyzioterapeutky nový termín na podzim 2016.
Na konci měsíce června byla zahájena komunikace se Zprostředkovatelem programu (ZP) s cílem zajistit realizaci stáží chirurgů Traumacentra. Momentálně máme zpětnou vazbu od ZP, že byly kontaktovány příslušné organizace na norské straně. Dosud není tento indikátor zajištěn a zvýšené je riziko nenaplnění.

Dne 3.3.2016 byly vyhodnoceny nabídky VZ Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice – dodávka přístrojů, opakovaná VZ (Evidenční číslo VZ: 629594). Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nových přístrojů a nástrojů pro operační sály:

•    Pneumatický turniket pro končetinové traumatologické operace
•    Zaváděcí instrumentarium pro kostní operace

Pro obě části VZ byla dodána pouze jedna nabídka, VZ byla zadána dodavatelům na základě souhlasného rozhodnutí MZ ČR.

Ve sledovaném období byly již dodány následující přístroje a nástroje:

– Mikroskop pro neurotraumatologické operace
– Kostní vrtačka bateriová pro operace na dětském skeletu
– Zevní fixátory k fixaci kostí
– Zaváděcí instrumentarium pro kostní operace

Plnění aktivity je zatím nízké z důvodu čekání na vyhlášení VZ.

 

Rozšíření možností prevence a sekundární péče dětských úrazů o prevenci kostních traumat a o úrazy uropoetického traktu

V dubnu 2016 bylo MZ ČR schváleno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) a 20.4.2016 zasláno Thomayerově nemocnici.
Zadávací dokumentace v režimu nadlimitní VZ  Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice část II – dodávka přístrojů, vybavení a komunikačního systému „sestra pacient“ byla zaslána MZ ČR k připomínkám.
V květnu 2016 byly vypořádány první připomínky MZ ČR.
Vzhledem k uplynulé lhůtě požadavku na stáří analýzy trhu (6 měsíců) k doložení stanovení předpokládané hodnoty je zapotřebí opakovaně doložit aktuální cenové nabídky, což bude v následujícím monitorovacím období.
Probíhá příprava realizace této části. Rizika této Aktivity jsou popsána ve Stručném popisu postupu projektu.

Komentáře jsou zakázány.