Akční plán prevence dětských úrazů zaznamenává úspěchy

Prevence dětských úrazů není jen oblast zájmu Norských fondů. Další iniciativou je Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017, který byl vládou ČR schválen v roce 2007. Prevencí úrazů se u nás zabývá také řada neziskových organizací. Všechny tyto iniciativy, ať jsou izolované nebo vzájemně provázané, pomalu přináší viditelné výsledky v podobě výrazného poklesu dětské úmrtnosti na úrazy, a to zejména u těch nejmenších. 

 

Pozitivním krokem ve sledování a prevenci dětské úrazovosti je zavedení Národního registru úrazů, který zřizuje Ministerstvo zdravotnictví.  V něm je každý úraz zaznamenán jednotlivě, z hlediska příčin jeho vzniku a vývoje, charakteru postižení, postupu léčení, výsledků léčby i možných zdravotních komplikací. Sledování těchto ukazatelů má zásadní význam pro provádění účinné prevence zejména u dětí a slouží rovněž k hodnocení účinku provedených opatření. Dalším účelem je srovnávání dostupnosti a kvality traumatologické péče, sledování její nákladovosti a efektivnosti a také možnost srovnání v rámci EU.

Z dostupných statistických dat vyplývá, že podle druhu a mechanizmu úrazů, které vedly k úmrtí dětí, jsou trvale na prvním místě úrazy dopravní. Podle evidence činnosti ambulantních zdravotnických zařízení v oboru chirurgie bylo v roce 2012 ošetřeno celkem 315 436 úrazů dětí ve věku 0 – 14 let a 236 698 úrazů dětí ve věku  15 – 19 let. V roce 2013 pak bylo ošetřeno 313 429 dětí 0 – 14 let a 230 614 mládeže 15 – 19 let, v roce 2014 to bylo 321 423 a 230 778 a v roce 2015 329 417 a 230 941 úrazů. Z uvedených počtů je patrné, že rozhodně nejde o zanedbatelnou problematiku a i přes klesající podíl velmi vážných úrazů jde o velkou zátěž. U dětí ve věku 0 – 14 let došlo k poklesu počtu ambulantně ošetřených úrazů, a to zejména u dopravních, sportovních a školních úrazů, k mírnému nárůstu došlo u úrazů domácích a ve volném čase.

V období let 2012 a 2013 došlo k poklesu ošetřených zlomenin, v dalších letech počet ošetřených zlomenin stagnuje – v roce 2012 to bylo 77 619, v roce 2013 pak 74 872, v roce 2014 75 530 a v roce 2015 pak 76 188 zlomenin. Podíl zlomenin mezi úrazy činí v kategorii 0 – 14 let dlouhodobě kolem 23-25 %, ve věku 15 – 19 let to je zhruba 21-24 %.

K úrazům dochází často také ve školských zařízeních. V roce 2012 bylo evidováno 57 266, v roce 2013 55 834, v roce 2014 54 765 a v roce 2015 pak 53 695 úrazů, které se staly ve školách. Nejvíce úrazů bylo tradičně zaznamenáno v prostředí tělocvičen (66 % základních škol a 75 % středních škol). Ve třídách se stalo 15 % úrazů na základních školách a 5 % na školách středních. Ve školním roce 2014 – 2015 pak bylo Českou školní inspekcí hlášeno celkem 38 710 školních úrazů, index úrazovosti (počet úrazů na 100 dětí) byl 2,3. Nejčastěji se úrazy staly v měsících březnu a listopadu, rizikové dny byly úterý a čtvrtek a čas 11 – 12 hodin. Při tělesné výchově se stalo 34,6 % úrazů.

Na následky úrazu zemřelo v roce 2013 podle statistiky ČSÚ 136 chlapců  a 39 dívek, což je celkem 175 dětí ve věku 0 – 19 let. V roce 2014 to bylo 117 chlapců (0 – 19 let) a 39 dívek, z toho ve věku 0 – 14 let zemřelo 27 chlapců a 17 dívek, ve věku 15 – 19 let 90 chlapců a 22 dívek. Celkem došlo ke ztrátě 156 dětí ve věku do 19 let. V roce 2015 došlo k úmrtím celkem 136 dětí ve věku 0 – 19 let, z toho 86 chlapců a 50 dívek, 55 zemřelých dětí bylo do věku 14 let.

 

Zdroj: www.mzcr.cz

Komentáře jsou zakázány.