Druhá průběžná zpráva o realizaci projektu

Druhá průběžná zpráva o realizaci projektu byla vytvořena za období od 1.7.2015 do 31.10.2015. Podrobně popisuje uskutečněné kroky a události v členění jednotlivých aktivit.

Dne 30.7.2015 byla schválena žádost o doplňkovou aktivitu projektu s názvem Rozšíření možnosti prevence a sekundární péče dětských úrazů o prevenci kostních traumat a o úrazy uropoetického traktu. Tato prevence je zaměřena na dětské pacienty s dlouhodobými funkčními poruchami močových cest vzniklými následkem traumatu. Z prostředků NF budou pořízeny urologické přístroje, chirurgické kostní vrtačky, lůžka, a ostatní. Cílem je vytvoření pracoviště se superspecializovanou péčí.

Návrh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávku přístrojů byl odeslán ke schválení na MZ ČR 26.8.2015. Byla podána Žádost o změnu č. 3, týkající se úpravy, resp. přesunu v rozpočtu. Změna byla 26.10.2015 schválena.

Dosažené výstupy:

 • Aktivita 1: proškolení 790 žáků 1.stupně ZŠ (celkem 1469 z 2600 DD)
 • Aktivita 2: předány podklady pro tvorbu e-learningu IT specialistovi ke zpracování. Poslední dvě
  vzdělávací aktivity plánovány.
 • Aktivita 3: Schválení ZD VZ512591, její vyhlášení, pokračování přípravy specifikace VZMR na
  dodávku internetové aplikace, zaslání ZD nákupu přístrojové techniky v rámci dodatečné aktivity ke schválení na MZ.
 • Aktivita 4: Publicita na kongresu XVIII. Slovenský kongres úrazovej chirurgie v Košicích, v Miláně na 8. European Public Health Conference

Vzhledem k možnému zpoždění realizace veřejných zakázek a realizací stáží v Norsku bylo identifikováno riziko nedodržení harmonogramu projektu a nesplnění závazných výstupů. Opatřením bude žádost o prodloužení projektu.
Novým rizikem je min. naplnění výstupů týkající se akcí pro rodiče (dosud proškolených 32 z 600).
Opatřením bude snaha o spolupráci nejen s mateřskými centry, ale i mateřskými školami.

Aktivita 1 – Primární prevence úrazů

Ve sledovaném monitorovacím období byly realizovány tyto akce:

Vzdělávací preventivní program „Bez úrazů je to fajn“ pro žáky 1.stupně ZŠ ve věku 6-10 let, realizovaný v rámci školní výuky

 • 24.9.2015 – ZŠ Nad vodovodem, Praha 10
 • 25.9.2015 – ZŠ Nad vodovodem, Praha 10
 • 30.9.2015 – ZŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
 • 7.10.2015  – ZŠ SNP, Ústí n. Labem
 • 13.10.2015 – ZŠ E. Beneše, Pardubice
 • 20.10.2015 – ZŠ Jiráskova, Benešov
 • 21.10.2015 – ZŠ Jiráskova, Benešov

Celkem bylo proškoleno 790 dětí.Bez úrazu je to fajn

Vyučující hodnotí program pozitivně. Některé školy požádaly o proškolení celého 1.stupně, v takovém případě se uskuteční semináře ve dvou po sobě jdoucích dnech. Ve všech případech žádají metodici primární prevence o opakování akce v dalších letech. Samotné děti téma jejich bezpečnosti a rizik úrazů zajímá. Kladou věcné otázky, aktivně se zapojují do debaty a doslova se perou o možnost být vybrán jako dobrovolník při názorných ukázkách použití ochranných pomůcek.  Zajímavý je rozdíl mezi žáky městských a venkovských škol, jejichž postoj k otázkám bezpečnosti v silničním provozu se odráží přístup dospělých k dané problematice. Zatímco děti z městských škol jsou zpravidla zásadové v dodržování základních pravidel, děti ve školách v menších městech  často projevují určitou míru benevolence.

Vzdělávací preventivní program „Bez úrazů je to fajn“ pro rodiče dětí ve věku 0 – 6 let,
realizovaný ve spolupráci s MC a MŠ

Nebyla realizována žádná akce. Několik bylo předběžně naplánováno (např. MC Tábor, MŠ Plamínkové Praha 4), ale z důvodu nemocnosti nebyli partneři schopni garantovat požadovanou minimální účast alespoň 25 dospělých.

Příprava zadání a podkladů pro vznik internetových stránek projektu včetně interaktivní
herní aplikace pokračuje.

Dosažené výstupy:

 • proškolení 790 žáků 1.stupně ZŠ (celkem 1469 od zahájení projektu z plánovaného
  počtu 2600)
 • Výukové sylaby pro každou akci jsou zpracovány formou prezentací.
 • Potvrzení učitelů o realizaci akcí, fotodokumentace

 

Aktivita 2 – Sekundární prevence úrazů

Cílem aktivity ve druhém monitorovacím období bylo:

1. Realizace vzdělávacích aktivit:

V tomto monitorovacím období nebyla realizovaná žádná vzdělávací akce buňky sekundární prevence. Zbylé tři akce budou realizovány v třetím monitorovacím období.

2. Vytvoření e-learningového kurzu Základy péče o dětské zlomeniny, přístupného na stránkách žadatele. Podklady pro e-learning byly připraveny a zaslány IT specialistovi v této struktuře:

 • Prevence úrazů u dětí a dospívajících
 • Prevence úrazů u dětí a dospívajících – úvodní seminář
 • Prevence úrazů u dětí a dospívajících – skeletální poranění v dětském věku
 • Prevence úrazů u dětí a dospívajících – zajímavosti dětských úrazů a jejich prevence
 • Diafyzární zlomeniny předloktí
 • Poranění dolní končetiny u dětí
 • Zevní fixace v dětské skeletální traumatologii

 

Aktivita 3 – Zajištění a realizace terciární prevence úrazů

Dne 12.8.2015 jsme obdrželi rozhodnutí přístrojové komise o schválení nákupu neurochirurgického mikroskopu, který bude realizován v rámci dodávky přístrojů VZ512591. Dne 14. září 2015 byla po schválení MZ ČR vyhlášena veřejná zakázka s názvem Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice – dodávka přístrojů. Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů a nástrojů pro operační sály a transportního lůžka k obměně a doplnění chirurgické zdravotnické techniky v celkové hodnotě maximálně 7 190 100.- Kč (bez DPH).

Jednání komise pro otevírání obálek bude uskutečněno ve 3. monitorovacím období. Ve spolupráci s Mgr. Miladou Kukačkovou (www.rehabilitaceruky.cz) byl stanoven předběžný termín proškolení fyzioterapeutů Traumacentra pro děti a dorost Thomayerovy nemocnice 2016. Jedná se o kurzy Dlahování ruky a Rehabilitace ruky. Tyto kurzy nejsou vypsány do konce roku 2015. Odborný garant buňky sekundární a terciární prevence informoval management projektu o současném nevyužití prostředků alokovaných na kurz Aplikace plastových fixací pro 5 sester Traumacentra pro dětí a dorost. Dosud se nám nepodařilo navázat kontakt s předními klinikami v Norsku pro realizaci stáží chirurgů Traumacentra. V příštím monitorovacím období plánujeme požádat o spolupráci MF ČR a navrhnout možná jiná řešení.

 

Aktivita 4 – Administrace a řízení projektu

Byla předložena Žádost o změnu č. 3. Proběhly 3 porady realizačního týmu.

Publicita

Ve dnech 17.-18. září 2015 se konal avizovaný mezinárodní XVIII. Slovenský kongres úrazovej chirurgie – Dni primára Bauera v Košicích, kterého se zúčastnili lékaři Traumacentra pro děti a dorost TN. V rámci jeho programu byly prezentovány informace o projektu a jeho výstupy. Účast zároveň umožnila lékařům z Traumacentra Thomayerovy nemocnice sdílení zkušeností, odborných znalostí a rozvíjení postupů v oblasti dětských úrazů i odstraňování jejich následků. Byly vytvořeny sylaby pro realizované semináře, program a informační leták v angličtině. Pozvánky na Preventivní programy pro děti ve věku 6-10 let v ZŠ – plakáty formátu A2 byly vyvěšené na hlavním vchodu a v prostorách škol. Pozvánky jsou umisťovány také na webu ZŠ pro každou akci. Z akcí je pořizována fotodokumentace, která je k dispozici na webu projektu.

Tiskové a informační zprávy v médiích.

Zpráva o programu v benešovské základní škole uveřejněná v regionálním tisku

Zpráva o programu v benešovské základní škole uveřejněná v regionálním tisku

 • Zpráva o programu v benešovské základní škole uveřejněná v regionálním tisku Benešovský deník (20.10.2012).
 • Zpráva o realizaci preventivních programů na portále Bezpečné cesty (2.10.2015).
 • Informace o projektu na novém webu NF Kolečko (www.kolecko.cz)

Články o realizaci a postupu projektu, přehled uskutečněných akcí, fotodokumentace, odkazy na články a jejich náhled v elektronické podobě jsou k dispozici jsou na webu projektu www.ftn.cz/prevenceurazu.

Aktivita č. 5 – Rozšíření možností prevence a sekundární péče dětských úrazů o prevenci kostních traumat a o úrazy uropoetického traktu

Dne 30.7.2015 byla schválena žádost o doplňkovou aktivitu projektu s názvem Rozšíření možnosti prevence a sekundární péče dětských úrazů o prevenci kostních traumat a o úrazy uropoetického traktu. Tím došlo k rozšíření projektu o prevenci kostních traumat a o úrazy uropoetického traktu. Tato prevence je zaměřena na dětské pacienty s dlouhodobými funkčními poruchami močových cest vzniklými následkem traumatu. Z prostředků Norských fondů budou pořízeny urologické přístroje, chirurgické kostní vrtačky, lůžka, a další potřebné vybavení v hodnotě 3,2 mil. Kč. Cílem je vytvoření pracoviště se superspecializovanou péčí. Návrh zadávací dokumentace včetně podrobné specifikace pro veřejnou zakázku na dodávku přístrojů Doplňkové aktivity byl odeslán ke schválení na MZ ČR dne 26.8.2015.

Komentáře jsou zakázány.