První průběžná zpráva o realizaci projektu

První průběžná zpráva o realizaci projektu byla vytvořena za období 14.2.-30.6.2015. Podrobně popisuje uskutečněné kroky a události v členění jednotlivých aktivit.

 

Aktivita 1 – Primární prevence úrazů dětí

Cílem aktivity 1 pro první monitorovací období bylo:

Norské fondy

Osvětové preventivní programy

 1. vytvoření buňky primární prevence složené z odborníků v oblasti osvěty a bezpečnosti dětí v silničním provozu a při sportovních aktivitách. Buňka primární prevence vznikla dne 27. 1. 2015 (viz příloha). S určenými osobami lektorů byly uzavřeny DPP dle schválené Žádosti a byly zapracovány do Podrobné specifikace počtu zaměstnanců/expertů a jejich časových úvazků (viz příloha projektu).
 2. vytvoření konceptu a výukových materiálů pro osvětové preventivní programy

Lektoři buňky primární prevence vytvořili v průběhu března a dubna koncept přednášek pro oba typy seminářů a výukové sylaby formou prezentací (viz příloha). Všechny dokumenty byly pečlivě zpracovány s ohledem na pokyny pro publicitu a jsou k dispozici vyučujícím na jednotlivých ZŠ i vedení mateřských/rodinným centrům k dalšímu použití

 1. realizace osvětových preventivních programů – v souladu s indikátory logického rámce projektu byly vytvořeny dvě nové školící aktivity:
 • osvětový preventivní program pro školy, pro žáky 1. stupně, ve věku 6 -10 let, realizovaný v rámci školní výuky
 • osvětový preventivní program pro rodiče dětí ve věku 0 – 6 let, realizovaný ve spolupráci s mateřskými a rodinnými centry

Od května do června 2015 byly realizovány následující akce pro děti na ZŠ:

 1. 5. program pro žáky ZŠ Eden, Praha 10 – zúčastnilo se 108 dětí z pěti tříd
 2. 5. program pro žáky ZŠ Hostýnská, Praha 10 – zúčastnilo se 180 dětí z 9 tříd
 3. 6. program pro žáky ZŠ Bělá p. Bezdězem – zúčastnilo se 97 dětí z 5 tříd
 4. 6. program pro žáky ZŠ U Roháčových kasáren, Praha 10 – zúčastnilo se 110 dětí z 5 tříd
 5. 6. program pro žáky ZŠ Břečťanová, Praha 10 – zúčastnilo se 184 dětí z 10 tříd

Všechny akce pro děti jsou v dle logického rámce projektu doloženy sylaby, potvrzením učitelů o jejich realizaci a fotografiemi. Vzhledem k cílové skupině dětí, kterým není možné zasílat pozvánky na akci, byly vytvořeny plakáty formátu A2, které jsou vyvěšovány v dostatečné době před začátkem akce ve vestibulu každé ZŠ (viz přílohy jednotlivých akcí). Celkově se za toto období účastnilo prezenčních edukativních programů 679 dětí, které budou využívat v rámci preventivní dětské zdravotní péče kvalitních preventivních aktivit. Jednotlivé aktivity jsou uvedeny v přiložených sylabech. Realizace probíhala ve spádové oblasti Traumacentra se dvěma zkušenými lektory. Prázdninový provoz škol bude využit ke zhodnocení zpětné vazby a od září jsou plánovány další akce.

Od května do června 2015 byly realizovány následující akce pro rodiče v RC:

14.5. program pro rodiče v Rodinném centru Milovice – zúčastnilo se 32 rodičů

Norské fondy

Program pro rodiče

 

V prvním monitorovacím období proběhla pilotní akce tohoto programu pro rodiče, ve které se podařilo úspěšně proškolit 32 rodičů. Akce je doložena sylabem, prezenční listinou s podpisy rodičů, pozvánkou a fotografiemi (viz příloha akce). Akce byla realizována dvěma zkušenými lektory, se zachováním principu face-to-face a individuálnímu přístupu k účastníkům. Nejvíce proškolených rodičů očekáváme vzhledem k cílové skupině od září 2015 do března 2016.

 1. V návaznosti na výše uvedené cíle začala v průběhu prvního monitorovacího období příprava na vydání edukativní interaktivní aplikace jako informačního zdroje pro dospělé i dětské uživatele včetně interaktivní hry určené dětem. Nadační fond Kolečko jako partner Thomayerovy nemocnice v projektu zapojil do své činnosti odborníky i traumatology z Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice. Po zpracování specifikace bude vyhlášeno VZMR a dodávka proběhne v souladu s časovým harmonogramem.

S realizátorem stanovených aktivit – partnerem projektu NF Kolečko – byl po obdržení informace o neposkytnutí zálohové platby uzavřen Dodatek č. 1 ke stávající partnerské smlouvě. Na základě tohoto rozhodnutí bylo zažádáno o změnu nositele výdajů. Souhlas byl vydán NKM.

Zároveň proběhl v prvním monitorovacím období nákup pomůcek pro realizaci preventivních programů dle závazných pravidel VZMR.  Průzkum trhu byl zahájen v březnu 2015, v období březen – květen 2015 byly nakoupeny pomůcky pro práci s cílovou skupinou. S NF Kolečko byla uzavřena smlouva o výpůjčce (příloha). Detail realizace je uvedený v plánu VZ v příloze a proplacené výdaje v ŽOP. Nositelem výdajů byl jak partner projektu, tak i Thomayerova nemocnice.

 

Aktivita 2 – Sekundární prevence úrazů

 Cílem aktivity v prvním monitorovacím období bylo:

 1. vytvoření buňky sekundární prevence, jejíž pracovníci se zaměří na tvorbu a realizaci seminářů. Vznik buňky je doložen Zápisem (příloha). S určenými osobami lektorů byly uzavřeny DPP dle schválené Žádosti a byly zapracovány do Podrobné specifikace počtu zaměstnanců/expertů a jejich časových úvazků (viz příloha projektu).
 2. příprava sylabů seminářů s cílem ošetření a zajištění prvního ošetření traumatu tak, aby došlo k minimalizaci možných trvalých následků.

Norské fondyLektoři odborných seminářů vytvořili od března do května sylaby pro realizované semináře, které jsou přílohou průběžné zprávy. Tématikou je primární zajištění traumat pro cílové skupiny odborníků s cílem zlepšení péče o dětské pacienty. Sylaby jsou zpracovány formou prezentací, které budou výchozím materiálem pro e-learningové kurzy vypracované a uveřejněné na web stránkách projektu v dalších monitorovacích obdobích.

 1. realizace vzdělávacích aktivit – v souladu s indikátory logického rámce projektu bylo v prvním monitorovacím období realizováno 6 z 10 seminářů. Toto se podařilo díky spolupráci s organizátory Sympozia „Dětské zlomeniny Zbiroh 2015“, konaného 13. – 14. 5. 2015, kde se odborných seminářů zúčastnilo 269 lékařů a 111 sester z celé České republiky. Díky tomu se výsledky projektu financovaného prostřednictvím Norských fondů rozšířily mezi velkou část odborné populace. Veškerá dokumentace je přílohou této zprávy. Zároveň byl v Thomayerově nemocnici realizován 1 seminář pro lékaře a sestry obvodních pražských chirurgií (pediatrů), kteří přebírají péči o poúrazového pacienta na obvodech Hl. m. Prahy, 9 proškolených pediatrů.

Od dubna do června 2015 byly realizovány následující semináře (3 druhy):

 1. 5. Seminář pro lékaře chirurgických oddělení okresních nemocnic Středočeského kraje –

„I. blok diafyzární zlomeniny předloktí

 1. 5. Seminář pro lékaře oddělení traumatologie celého spádu Traumacentra – „VII. Blok Dolní končetina“
 2. 5. Seminář pro lékaře oddělení traumatologie celého spádu Traumacentra „Zevní fixace“
 3. 5. Seminář pro sestry obvodních pražských chirurgií – „I. blok sesterská sekce I.“
 4. 5. Seminář pro lékaře a sestry obvodních pražských chirurgií – „II. Blok sesterská sekce II“
 5. 5. Seminář pro lékaře a sestry obvodních pražských chirurgií – „III. Blok sesterská sekce III.

1.4. Seminář pro lékaře a sestry obvodních pražských chirurgií – „Prevence úrazů u dětí a dospívajících“

 

 1. Zároveň proběhla v prvním monitorovacím období i příprava na tvorbu e-learningového kurzu, který bude vytvořen v souladu s časovým harmonogramem aktivity 2.

Vzhledem k možnosti realizace výstupů projektu (seminářů) na akci „Dětské zlomeniny Zbiroh 2015“, nebylo dosud nutné čerpat finanční prostředky na materiálové zabezpečení pro práci s cílovou skupinou aktivity 2.

 

Aktivita 3 – Zajištění a realizace terciární prevence úrazů

Cílem této aktivity je snížení morbidity a mortality dětských úrazů a snížení jejich dopadů do sociální sféry. V prvním monitorovacím období byly:

 1. zahájeny práce spojené s přípravou výběrového řízení na dodavatele přístrojového vybavení s názvem „Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru TN – dodávka přístrojů“, které má formu VZ otevřené, nadlimitní a je uveden v plánu VZ. Výběrové řízení bylo schváleno Poradou vedení TN dle interních směrnic dne 27. 1. 2015 (viz příloha). Následně bylo uveřejněno Oznámení předběžných informací, vypracována specifikace jednotlivých přístrojů a opětně proveden průzkum trhu k doložení cen v souladu s pokyny MZ ČR (nesmí být starší 6 měsíců). V současné době je zadávací dokumentace připomínkovaná MZ ČR a poté bude vložena do IS CEDR k posouzení NKM. Přístroj mikroskop pro neurochirurgické operace je předán přístrojové komisi na MZ ČR a byl zařazen k posouzení na 12. 8. 2015. Vzhledem k termínům počítáme i s dodáním přístrojů, instalací a zaškolením v termínu na přelomu roku 2015 a 2016.
 2. zvýšeny kvalifikace personálu formou kurzů a stáží. Jedná se o AO kurzy pro sálové sestry a doktory. V průběhu prvního monitorovacího období se podařilo vzhledem k nižší ceně kurzů zvýšit kvalifikaci dvěma doktorům a jedné sestře. Platba registračního poplatku za AO kurz pro sestru byla bohužel zaplacena ještě před termínem uznatelných výdajů (o den dříve), a tudíž není nárokována v ŽOP. Ve spolupráci s vedoucí rehabilitační péče v TN byly vybrány RHB kurzy po poranění ruky v Praze, kde přednáší odborníci z nemocnice Vysoké nad Jizerou a tím by mohlo také dojít k úspoře finančních prostředků. Tyto kurzy budou vypsány na podzim 2015. V budoucnu počítáme s účastí i na kurzech aplikace plastových fixací. V prvním monitorovacím období nebyly bohužel zajištěné 3 stáže v Norsku, v rámci kterých by se mohli mladí traumatologové seznamovat s postupy a metodami užívané v dětské traumatologii, ale i manažerskými a organizačními postupy v preventivních programech. O tomto informoval odborný garant aktivit sekundární a terciární prevence na poradě realizačního týmu projektu dne 8. 4. 2015 (viz příloha). E-mailová komunikace je doložena v přílohách průběžné zprávy.

 Finanční čerpání proběhlo v souladu s rozpočtem aktivity 3 a proplacené výdaje jsou součástí ŽOP.

 

Aktivita 4  – Management, monitoring a publicita sub-projektu

Realizační tým v I. monitorovacím období řádně vedl projekt v souladu se všemi pravidly programu a plnil povinnosti vyplývající z řešení sub-projektu v souladu s požadavky na jeho administraci, monitoring, archivaci a publicitu.

Cílem této aktivity bylo:

 1. Uzavření pracovně právních vztahů se členy týmu – bylo zajištěno uzavření dohod o provedení práce a dodatků k pracovní náplni na pozicích manažer sub-projektu a finanční manažer. Na těchto pozicích došlo ke změně osob oproti žádosti z důvodu řádného zajištění administrace projektu. Tato skutečnost byla uvedena v systému CEDR. Vznik preventivních buněk je popsán u aktivity 1 a 2.
 2. Realizační tým se schází na pravidelných poradách za účelem řešení aktuální činnosti sub-projektu. Ze všech jednání je prováděn zápis.
 1. Informace o projektu v souladu s pravidly pro publicitu byly vyvěšeny na webu konečného příjemce www.ftn.cz,Příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení otevřené nadlimitní s názvem „Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru TN – dodávka přístrojů“, je popsána v aktivitě 3. Příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na tvorbu interaktivní internetové aplikace započala v souladu s časovým harmonogramem projektu. Jedná se o veřejnou zakázku na služby.
 2. V souladu s plánem VZ (příloha zprávy) proběhla v prvním monitorovacím období realizace a administrace výběrových řízení, příprava, výběr dodavatele a nákup plánovaných dodávek. Dosud se jednalo o VZMR. Nákup některých položek (povinných komodit) byl realizován formou centralizovaného nákupu prostřednictvím dynamického nákupního systému a prostřednictvím e-tržiště Tendermarket v souladu s protikorupčními opatřeními MZ ČR. Zároveň i vzhledem k celkovému ročnímu objemu některých položek nepovinných za celou Thomayerovu nemocnici byly nákupy realizovány prostřednictvím těchto systémů.
 3. Management projektu v rámci aktivity 4 zajišťuje potřebnou komunikaci s MZČR i MFČR a průběžný monitoring připravovaných a realizovaných akcí a sylabů. Pro účely oddělené evidence finančních prostředků projektu bylo v rámci Thomayerovy nemocnice zřízeno nákladové středisko číslo 39072, s názvem NF-Prevence v traumacentru TN/CZ11. Pro potřeby řízení projektu bylo zřízeno úložiště sdílených souborů, které na různé úrovni přístupnosti umožňuje realizačnímu týmu potřebné dokumenty, informace a šablony.
 4. Publicita projektu byla realizována následovně:

v českém jazyce: http://www.ftn.cz/o-nas/granty-a-projekty/norske-fondy-prevence-detskych-urazu/

v anglickém jazyce: http://www.ftn.cz/projects-grants/grant-activities/norwegian-funds-prevention-of-child-injuries/

O projektu – start a cíl / 02.2015

Bez úrazů je to fajn 05/2015

Prevence úrazů budí zájem 06/2015

 • Tiskové zprávy informující o projektu byly publikovány v médiích:

Parlamentní listy:

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Mene-detskych-urazu-373013

Klinika zdraví:

http://www.klinikazdravi.cz/Novinky/Mene-detskych-urazu-373015?nocache=1

Pražské novinky:

http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/regiony/mene-detskych-urazu-projekt-na-prevenci-detskych-urazu/

TN noviny – Zpravodaj Thomayerovy nemocnice:

http://nf.7in.cz/files/tn-noviny_duben-2015.pdf

MojeCelebrity.cz:

http://www.mojecelebrity.cz/clanek/mene-detskych-urazu-700317

Politické listy:

http://www.politicke-listy.cz/?clanek=24405-mene-detskych-urazu.html

Bizinet.cz:

http://www.bizinet.cz/clanek/mene-detskych-urazu-1217088

 • Informace o projektu je rovněž uvedena na webu partnera NF Kolečko:

http://www.kolecko.cz/zprava71.html

 • Informace o projektu na všech akcích primární a sekundární prevence jsou realizovány formou informačních materiálů, plakáty pro akce buňky primární prevence, pozvánky pro RC, speciálním označením na oblečení lektorů akcí a formou instalace přenosného banneru s informacemi o sub-projektu. Pořízené dodávky jsou označeny samolepkou s informací a logy projektu. Byly vyvěšeny informační nástěnky o realizaci projektu na lůžkovém oddělení Traumacentra pro děti a dorost v Thomayerově nemocnici.

 

 

Komentáře jsou zakázány.